Dodaj obiekt! Dodaj usługę!

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCÓW PRZEZ PORTAL POLAND IS HERE

 

§1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Firma Prime Solutions z siedzibą w Warszawie jest właścicielem Portalu Poland is Here.
 2. Działalność Portalu Poland is Here polega na odpłatnym zamieszczaniu prezentacji różnego rodzaju usług w pobliżu polskich Obiektów turystycznych prezentowanych na Portalu i udostępnianiu ich w sieci internetowej.
 3. Prezentacje Usług pochodzą tylko i wyłącznie od samych Usługodawców, a nie od pośredników.
 4. Przestrzeganie regulaminu obowiązuje zarówno Portal jak i Zleceniodawcę, a nieznajomość regulaminu nie uprawnia do wnoszenia reklamacji.
 5. Prime Solutions może dokonać zmiany regulaminu, jednakże uprzednio zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie na łamach Portalu. Jeśli Użytkownik nie zgłosi uwag, co do treści zmian w terminie do 14dni, nowy regulamin uznaje się za obowiązujący.

§2
DEFINICJE

 1. Prime SMP – operator Portalu Poland is Here, Prime Solutions z siedzibą w Warszawie; NIP 222-054-16-09
 2. Portal – serwis PolandisHere.com
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu i umieszczająca na nim prezentację własnej Usługi
 4. Usługodawca – każda działalność polegająca na oferowaniu usług dla osób trzecich, znajdująca się na terenie Polski.
 5. Usługa Portalu – określone działanie Portalu na rzecz Użytkownika
 6. Pakiet – usługa określona w cenniku Portalu
 7. Kategoria usługi– jednostka prezentacji Usługi na Portalu. Lista kategorii: restauracje/bary, sklepy z produktami regionalnymi, wypożyczalnie sprzętu sportowego, kluby/dyskoteki, szkółki narciarskie, przewodnicy turystyczni, organizatorzy wycieczek, nauka jazdy konno, winnice, kawiarnie, szkółki windsurfingu. Lista kategorii usług może zostać rozszerzona.

§3
OPIS USŁUGI

 1. Portal będzie funkcjonował w j.polskim, angielskim oraz niemieckim.
 2. Warunkiem prezentacji Usługi na obcojęzycznych podstronach Portalu jest możliwość obsługi Klientów, w co najmniej jednym języku obcym.
 3. Usługodawcy, które posiadają tylko polską wersję strony, ale gwarantują obsługuję w j.obcym, będą wyświetlane na obcojęzycznych podstronach jedynie wtedy, gdy podczas rejestracji wypełnią pole obcojęzycznego wpisu na Poland is Here.
 4. Usługa prezentacji Usługi zakupiona w Portalu obejmuje:
  1. Opis tekstowy Usługi w j.polskim i angielskim i/lub niemieckim wraz z ze specyfiką
  2. Dane teleadresowe Usługodawcy
  3. Link do strony internetowej Usługodawcy
  4. Galerię zdjęć
  5. Mapę Polski z lokalizacją Usługi
  6. Możliwość prezentacji Usługi w kilku kategoriach jednocześnie (w zależności od oferty Usługodawcy)
  7. Prezentację Usługi przy Obiektach turystycznych prezentowanych na Portalu, a znajdujących się w pobliżu (do 20km) od miejsca realizacji Usługi.
  8. Prezentację listy: parków narodowych, ciekawych miejsc oraz festiwali/wydarzeń wraz z kalendarzem zlokalizowanych w pobliżu Usługi, również w wersjach językowych.
 5. Usługodawcom, którzy nie posiadają strony w j. obcym, a mimo to mają możliwość obsługi Klientów w obcym języku, Portal oferuje tłumaczenie strony internetowej.

§4
ZAMÓWIENIE USŁUGI

 1. Rejestracja prezentacji Usługi na Portalu możliwa jest po wypełnieniu przez Użytkownika formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie na stronie www.polandishere.pl, w zakładce "Dodaj Usługę".
 2. W momencie otrzymania zgłoszenia, Portal prześle Użytkownikowi droga elektroniczną potwierdzenie otrzymania zgłoszenia i informację o nr ID Klienta
 3. W ciągu 24h Portal prześle Usługodawcy Fakturę VAT drogą elektroniczną.
 4. Prezentacja Usługi pojawi się na Portalu w czasie nie dłuższym niż 48h od zaksięgowania wpłaty na konto Portalu. Zanim usługa zostanie uruchomiona Portal zastrzega sobie prawo do zweryfikowania prawdziwości i legalności danych umieszczonych w prezentacji Usługi.
 5. Prezentacja Usługi jest płatna – 119PLN netto – za okres 6 miesięcy lub 198PLN netto za okres 12 miesięcy.
 6. W przypadku wątpliwości, co do ww danych, Portal zastrzega sobie prawo odmowy uruchomienia usługi Portalu lub zawieszenia uruchomienia do czasu wyjaśnienia kwestii.
 7. Prezentacja Usługi jest aktywna przez okres, na jaki została wykupiona.
 8. Użytkownik może dokonywać zmian w swojej prezentacji Usługi poprzez kontakt z Portalem pod adresem email office@polandishere.com. Zmiany będą nanoszone w ciągu 12h od zgłoszenia.
 9. Portal zastrzega sobie prawo do nieumieszczania prezentacji, które są niekompletne lub nieprawdziwe.
 10. Korzystanie z usług Portalu Poland is Here oznacza zapoznanie się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania zasad Regulaminu.

§5
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych i treści zawartych w prezentacji Usługi. W przypadku wątpliwości dotyczących prawdziwości danych Portal zastrzega sobie prawo do kontaktu i ich zweryfikowania za pomocą zgodnych z prawem środków.
 2. Zamieszczając prezentację Usługi, w wersjach językowych na stronach Portalu, Usługodawca oświadcza, iż jest w stanie zapewnić obsługę, w co najmniej jednym języku obcym.
 3. Usługodawca umieszczając na Portalu zdjęcia i teksty oświadcza tym samym, iż jest ich autorem lub posiada stosowną zgodę na ich publikację. Portal zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia dowodu uzyskania takiej zgody.
 4. Po akceptacji regulaminu Usługodawca jest uprawniony do wypełnienia formularza zgłoszenia Usługi udostępnionego tutaj.
 5. Portal nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Usługodawcę praw autorskich osób trzecich. Wszelkie roszczenia w tej kwestii zgłoszone do Portalu, zobowiązują Usługodawcę do przejęcia odpowiedzialności i poniesienia wszelkich ewentualnych kosztów, jakie poniósł Portal.
 6. Prezentacja Usługi zamieszczona w Portalu nie może zawierać odnośników do stron prowadzących podobną działalność jak Portal. W przeciwnym wypadku takie dane zostaną usunięte z prezentacji Usługi przez Portal.
 7. Zabronione jest zamieszczanie w prezentacji Usługi treści i zdjęć niezgodnych z prawem, pornograficznych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne lub naruszających prawa innych osób.
 8. Usługodawca powinien pisemnie, mailem na adres office@polandishere.com poinformować Portal o chęci przedłużenia / nieprzedłużenia zakupionej usługi Portalu, bądź rezygnacji najpóźniej na 14dni przed upływem okresu, na który dana usługa została zamówiona. W przypadku braku informacji prezentacja Usługi zostanie usunięta z Portalu w ciągu, 12h od momentu upływu terminu, na jaki usługa została zakupiona.

§6
PRAWA I OBOWIĄZKI PORTALU

 1. Portal oświadcza, iż prezentacja Usługi będzie znajdowała się pod adresem www.polandishere.pl oraz stosownych podstronach w wersjach językowych.
 2. Portal zobowiązuje się do świadczenia zakupionej usługi w sposób ciągły przez okres, na jaki została wykupiona i w zakresie, jaki został określony w §3 pkt.2.
 3. Portal zobowiązuje się do aktywacji prezentacji Usługi na stronie w 48h od momentu zaksięgowania wpłaty za usługę na konto Portalu.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy osób trzecich zamieszczone przy Usłudze.
 5. Portal zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości i legalności danych (zdjęć i tekstów) zawartych w prezentacji Usługi, jak również weryfikacji możliwości obsługi Klienta, w języku obcym.
 6. Portal zastrzega sobie prawo do zmian treści i wyglądu oraz funkcjonalności strony bez konieczności uprzedniego informowania Usługodawcy.
 7. Portal zastrzega sobie prawo do edycji/ korekty treści wpisów Obiektu bez zmian merytorycznych.
 8. Portal nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość treści, uaktualnienia ani funkcjonalności stron www Obiektu zamieszczonych przez Użytkownika.
 9. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w prezentacji Usługodawcy poczynione przez osoby trzecie bez wiedzy użytkownika lub z za jego zgodą.
 10. Portal nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu spowodowane czynnikami niezależnymi od Portalu, takimi jak: działania sił wyższych (powódź, huragan itp.), niewłaściwego działania Usługodawcy itp.

§7
ROZLICZENIA FINANSOWE

 1. Prezentacja Usługi na Portalu jest płatna, zgodnie z cennikiem usług znajdującym się na stronie www.polandishere.pl.
 2. Usługodawca może w każdej chwili zakończyć współpracę z Portalem, akceptując jednocześnie brak zwrotu opłaty wniesionej za usługę. Konieczne jest poinformowanie Portalu o tym fakcie drogą mailową na adres rejestracja@polandishere.com.
 3. Usługodawca może, w każdej chwili, w okresie trwania wykupionej usługi Portalu, zmienić jej zakres na Pakiet o wyższej wartości dokonując stosownej opłaty zgodnej z cennikiem. Nie ma możliwości zmiany Pakietu na ten o niższej wartości.
 4. Portal zobowiązuje się nie zmieniać cen na usługę dla Usługodawcy w czasie trwania okresu umowy.
 5. Portal będzie informował Usługodawcę o zmianach w cenniku najpóźniej na 1 miesiąc przed wprowadzeniem w życie nowych cen. Nowe ceny będą zobowiązywały Usługodawcę przy przedłużaniu umowy lub podpisaniu nowej.

 

§8
REKLAMACJE

 1. Usługodawca ma prawo do złożenia reklamacji w dowolnym czasie działania okresu umowy.
 2. Reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje Usługodawcy dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Portal powinny być przesłane na adres office@polandishere.com.
 4. Portal jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania.

§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Portal zobowiązuje się do nieprzekazywania danych Usługodawców osobom trzecim z wyjątkiem danych zawartych na stronie wpisu Usługi.
 2. Usługodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia do celów służących Portalowi do świadczenia usług, wystawiania dokumentów księgowych oraz informowania o zmianach cennika, nowościach i innych ważnych wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 3. Usługodawca oświadcza, iż jest świadomy prawa do wglądu i poprawiania własnych danych osobowych.
 4. Usługodawca wypełniając formularz zgłoszenia może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej informacji reklamowych handlowych dotyczących usług świadczonych przez PrimeSMP. Zgoda wyrażana jest poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru na formularzu zgłoszenia.
 5. Usługodawca może w każdej chwili cofnąć zgodę. Aby tego dokonać powinien poinformować o tym fakcie Portal na adres email office@polandishere.com.

§10
PRAWA AUTORSKIE

 1. Portal oświadcza, iż wszystkie informacje na nim zawarte, w tym treści, opisy, mapy, obrazy (poza elementami w prezentacji Obiektów i Usług) są własnością Portalu (chyba, że oznaczono inaczej) i są chronione prawem autorskim. Informacje te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane lub modyfikowane w żadnej części bez pisemnej zgody Portalu.
 2. Slogany, logo oraz znaki towarowe i nazwy handlowe są znakami Portalu, a wszystkie inne znaki towarowe, nazwy i loga są własnością poszczególnych Użytkowników i nie mogą być kopiowane bez uprzedniej zgody właścicieli.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Tweetuj z Nami!